×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Jämkning av
kommersiella
avtal

Ska den som ger sig in i leken ”få leken tåla”? Att avtala innebär alltid risktagande och avtalsparter måste oftast själva tillgodose sina intressen i avtalet. Domstolarna ingriper sällan i affärsavtal.

Grundprincipen när det kommer till kommersiella avtal är att avtalsparterna i stor utsträckning själva förväntas bevaka sina intressen och själva får stå risken för sina affärsuppgörelser. Man har menat att man måste utgå ifrån att kommersiella aktörer har goda förutsättningar att själva kunna kalkylera affärsrisker inom sitt eget verksamhetsområde och själva kunna förutse den framtida utvecklingen inom den egna branschen. Det anses därför ofta saknas skäl att ingripa i kommersiella avtalsförhållanden. Det hör till undantagen att skäligheten i avtalsklausuler kommer inom domstolarnas räckhåll, i vart fall om det gäller kommersiella avtal. Men det finns undantag.

Rättsfall med symbolvärde

Högsta domstolens avgörande i målet NJA 1979 s. 483, det så kallade Bergman & Bevingfallet, är just ett sådant undantagsfall, där domstolen också fick tillfälle att pröva ett antal principiellt viktiga rättsfrågor. Det lilla företagets tvist mot en leverantör av missvisande prisräkneverk till bensinpumpar rör bland annat frågan om tolkningen och tillämpningen av en avtalsklausul om total friskrivning från skadeståndsansvar.

Men avgörandet blir knappast mindre intressant av att klausulen i fråga fanns inrymd i ett standardavtal, att friskrivningen åberopats av ett företag mot ett annat och att det är det stora företaget som skyddas av friskrivningen gentemot det mindre företaget, trots att det större företaget misslyckats med att rätta till de uppkomna problemen.

Rättsfallet har rönt stor uppmärksamhet inom den kommersiella kontraktsrätten och har analyserats i detalj av flera ledande rättsvetenskapsmän. Det har också getts ett slags symbolvärde genom att ofta få illustrera gränsdragningen för rättsväsendets inflytande över kommersiella avtal.

Vad skulle motivera en jämkning?

Med avstamp i Bergman & Bevingfallet intresserar sig vår advokat och delägare Dan Lindmark i artikeln Om jämkning av kommersiella avtal för frågan om vad som skulle kunna motivera en jämkning av kommersiella avtal och vilka bedömningsfaktorer som därvid skulle kunna komma att användas. Analysen kretsar kring den mer principiella frågan om möjligheten till jämkning, och därmed avtalsfrihetens gränser, i kommersiella avtalsförhållanden, oavsett utgången och förhållandena i sak i det berörda rättsfallet. Argumentationsmodellen har bland annat använts i skiljeförfaranden.

Artikeln är skriven för boken Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis och kan lämpligen laddas ner som särtryck med hjälp av länken nedan. Trevlig läsning!

 


Om_jamkning_av_kommersiella_avtal.pdf (3992 kb)

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.