×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Är störst, bäst och
vackrast vilseledande
marknadsföring?

Marknadsföring är ett mycket viktigt element för alla företag. Men får en restaurangägare verkligen hävda att han har "stans nyttigaste mat" eller en bank gå ut med att den har "bäst kundservice"? I ett nytt domstolsavgörande har Telia förbjudits att använda orden "bäst täckning" och "snabbt Internet."

Reklam ska inte bara vara laglig och hederlig, utan ska dessutom vara vederhäftig. Detta innebär att den som står bakom ett visst påstående om sitt företag eller erbjuden produkt/tjänst måste kunna styrka att påståendet stämmer. Reklamen får inte vara utformad på ett stötande sätt eller vara vilseledande.

Dom mot Telia

Den 16 juni 2009 avgjorde Marknadsdomstolen tvisten mellan konkurrenterna Hi3G och Telia Sonera rörande Telias marknadsföring av dess mobila bredband, som påstods ha "bäst täckning" och "snabbt Internet". Domstolen fann att Telia, varken genom sina täckningskartor eller på annat sätt, kunde styrka att dess mobila bredbandstjänst hade "bäst täckning" eller "snabbt internet". Härmed ansågs reklamen vara vilseledande enligt marknadsföringslagen. Dessutom ansåg domstolen att påståendet "bäst täckning" var ett alltför generellt hållet uttryck och att det saknade en klar innebörd.

Telia har därför vid vite av 750.000 kronor förbjudits att använda påståendena i sin marknadsföring.

Tydlig och klar information

Marknadsföringslagen slår fast principen att påståenden och andra framställningar inte får vara vilseledande. Med framställningar menas bl.a. ord, bilder, tecken och figurer. Det kan vara fråga om framställningar i annonser och broschyrer och på förpackningar, men också muntliga framställningar.

För bedömningen om viss marknadsföring är vilseledande eller inte får man se till marknadsföringen som helhet. Inom ramen för bedömningen krävs att informationen är av väsentlig betydelse för konsumenten och att den sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. I lagtexten ges exempel på i vilka avseenden framställningar inte får vara vilseledande. Det rör exempelvis produktens art, mängd, pris, kvalitet och ursprung, företagets kvalifikationer, varumärken och rättigheter samt konsumentens rättigheter i anledning av köpet.

Väsentlig information får inte heller utelämnas så att framställningen blir vilseledande. Information som är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs med utelämnad information.

Företag bör känna till att bevisbördan vid eventuell tvist är omvänd, vilket innebär att företaget ska kunna styrka direkta och indirekta sakpåståenden som förekommer i marknadsföringen.

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.