×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Ännu en
varning för
skojare

Det är oroväckande att Brottsförebyggande rådets statistik visar att antalet bedrägeribrott med hjälp av s.k. bluffakturor har tredubblats under de senaste tio åren. Det är också oroväckande att flertalet av "skojarna" som ligger bakom dessa brott går fria från åtal och straff, eftersom de lyckas hålla sig på rätt sida av lagen.

En bluffaktura kan kanske beskrivas som en faktura som vilseleder mottagaren att betala för något som inte finns eller som har ett obetydligt värde som mottagaren inte avsett att beställa.

Bluffare stressar fram besluten

Det är inte ovanligt att en säljare ringer upp ett företag och redan vid första samtalet anger att han eller hon återkommer på företagets eget initiativ. Oftast måste beslut fattas fort, eftersom t.ex. katalogen ska gå i tryck. Genom stress får säljaren företaget att tro att kontakten har tagits på företagets eget initiativ och att det är bråttom. Ibland spelas samtalet in som bevis för att avtal har ingåtts. Ju större företaget är desto svårare blir det att urskilja oseriösa företag bland verkliga, och önskade, kunder och leverantörer.

Svårt få fällande dom

Problemet med oseriösa företag är som antytts ovan att de oftast inte går att angripa straffrättsligt. För en fällande dom för bedrägeribrott krävs att fakturamottagaren har blivit vilseledd t.ex. att genom direkt felaktiga uppgifter köpa annonser utan reklamvärde. För en fällande dom får alltså ett drabbat företag inte av obetänksamhet, dåligt omdöme eller annan liknande orsak ha gjort en dålig affär genom att beställa och betala en produkt som de egentligen inte visste något om.

Därför är det av yttersta vikt att man inte av slarv missar någon liten finstilt text som "detta är ett erbjudande utan betalningsplikt" och att man verkligen läser igenom de avtalsvillkor som faktiskt tillhandahålls av säljaren. Oftast är nämligen dessa villkor både oklara och ofullständiga.

Skojare vilseledde med "LOKALDELEN"

Står straffrätten utan verkan, kan förfarandet kanske angripas med stöd av marknadsrättens bestämmelser om otillbörlig och vilseledande marknadsföring och reklam. I en färsk dom från Marknadsdomstolen har Stockholm Svara AB, som under våren 2008 upptogs i svensk Handels varningslista, förbjudits att vid vite om 750 000 kronor använda beteckningen LOKALDELEN vid marknadsföring av företagskataloger eller andra trycksaker.

Det var Lokaldelen i Sverige AB, såsom Sveriges största utgivare av lokala telefonkataloger, som efter ett stort antal samtal från upprörda kunder väckte talan mot det varningslistade bolaget. Under 2007 och 2008 skickade Stockholm Svara ut s.k. bluffakturor till Lokaldelens kunder avseende införande av annonser i LOKALDELEN. På fakturorna angavs Stockholm Svara som betalningsmottagare, men längst upp på samtliga bekräftelser och på flera efterföljande fakturor angavs beteckningen LOKALDELEN. Med hänvisning till att Stockholm Svara inte ens tillhandahöll någon katalog eller annan liknande produkt med namn LOKALDELEN, tog Stockholm Svara betalt för en produkt som inte fanns.

Med hänvisning till att Lokaldelens katalog LOKALDELEN anses vara väl känd bland näringsidkare i Sverige kom Marknadsdomstolen till slutet att Stockholms Svara vilseledde kunderna genom användning av det klart förväxlingsbara namnet LOKALDELEN på bekräftelser och fakturor.

Även om just Stockholm Svara idag är försatt i konkurs, finns det fler s.k. katalogskojare att se upp för. Svensk Handels har en varningslista över oseriösa företag.

Bestrid och anmäl

Det är mycket viktigt att du noggrant läser igenom fakturaliknande erbjudanden och aldrig accepterar erbjudanden via telefon utan att dessförinnan ha mottagit och läst igenom villkoren för köpeavtalet. Bluffakturor och eventuellt efterföljande betalningsanmärkningar ska bestridas. Om du har skrivit på ett underlag, men anser dig ha blivit lurad är det viktigt att du så fort som möjligt skriftligen och med angivande av skälen bakom bestrider betalningsansvar. Gäller bestridandet ett betalningsföreläggande hos kronofogden är det mycket viktigt att du är uppmärksam på de tidsfrister som anges i föreläggandet. Du ska också polisanmäla händelsen.

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.