×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Efterföljande beteende
och e-post avgörande för
vad som avtalats

Ett tingsrättsfall från Stockholm pekar på Internets betydelse för den moderna avtalsrätten och att betalningen av fakturor signalerar godkännande av motpartens prishöjningar. 

Parterna, ett revisionsbolag och ett aktiebolag, hade ingått muntligt avtal om att revisionsbolaget skulle utföra arbete med viss bokföring och fakturering åt aktiebolaget. 

Enligt revisionsbolaget utökades arbetet efter hand till att omfatta årsredovisning och deklarationer. Aktiebolaget menade att något sådant uppdrag inte förelåg, utan att det endast var fråga om vissa begränsade tjänster som skulle utföras. 

Bevisning: e-post och aktiebolagets agerande 

Tingsrättens uppgift i målet var att besvara frågan om vad parterna egentligen hade avtalat om. Av den e-postkorrespondens som förekommit mellan parterna under den aktuella perioden kunde tingsrätten konstatera att aktiebolaget löpande skickat fakturor, gjort förfrågningar, beställt tjänster och diskuterat arbete med deklaration. Med hänsyn till detta och att bolaget skickat tillbaka undertecknad deklaration ansåg tingsrätten att avtalet omfattade både löpande bokföring och deklarationsarbete. 

Vilket pris har avtalats? 

En annan fråga i målet var vilket pris som parterna hade avtalat om. Revisionsbolaget hade nämligen under året höjt timpriset med 30 kronor genom att enbart ange det på sina fakturor. Tingsrätten konstaterade att en prishöjning visserligen inte kan göras enbart genom ett sådant meddelande, men ansåg i detta fall att bolaget, genom att betala fakturor med det högre priset, hade godkänt prishöjningen. 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.